Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Tidlig innsats i barnehagen

barnehagebarnBarnehager skal gi gode, tilpassede tilbud til alle barn i alderen 0-6 år. Grue kommune har i kommuneplanen vedtatt et handlingsmål, der det skal innføres en metode for tidlig inngripen for risikoutsatte barn. Det handler om samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser med barnehagen som arena. I dette ligger også det å styrke det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet i kommunen for å fremme god utvikling hos barn. Dette er i tråd med statlige føringer for kommunene. Statlige føringer for tidlig innsats og bedre koordinerte tjenester på kommunalt nivå, finnes på www.regjeringen.no

Modellen vi har valgt er benyttet i mange kommuner i Norge. Modellen er utviklet av førsteamanuensis Øyvind Kvello ved NTNU. Modellen, som blir omtalt som Kvellomodellen innebærer at et tverrfaglig team observerer barna og barnehagen som system. Teamet består av representanter fra PPT, helsestasjon, barnevern og fysioterapi. På bakgrunn av observasjonene skal hjelpeapparatet drøfte hva et godt barnehagetilbud er for barnet/ barna, og eventuelt hvilke tiltak som bør settes i verk til det beste for barnet/barna.

Målet med metoden er å kvalitetssikre tilbudet til barna, og få til et tett samarbeid mellom barnehagen, foreldre og eventuelt hjelpeapparat. Barn som har behov for eller rett til tjenester utover det som barnehagen skal dekke, gis tilbud om dette. Alle tiltak, henvisninger eller utredninger vil skje i samråd med den enkeltes foresatte.

Prosjektet ”Tidlig innsats for barn og unge i Solør” er et interkommunalt samarbeid for de tre Solør kommunene Våler, Åsnes og Grue og har vært ledet av Solør barnevernstjeneste. Modellen er innført i alle barnehagene og hver enkelt barnehage vil få besøk av teamet hvert 1,5 år. Oppstart av arbeidet med Kvello-modellen foregikk som et prosjekt. Nå vil arbeidet bli en del av den ordinære virksomheten.

Barn og foreldre fortjener et godt faglig tilbud både når det gjelder barnehage og andre hjelpeinstanser, og derfor jobber de ulike instansene med å styrke og utvikle sin faglige kompetanse når det gjelder barn og foreldre gjennom ulike tiltak.

Informasjon om ”Tidlig innsats” på bakgrunn av Kvellomodellen vil bli gitt på foreldremøter i den enkelte barnehage.

Anne Berit Gullikstad
Kommunalsjef oppvekst og kultur

                                                                                                           Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen