Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Tjenestebeskrivelse omsorgsbolig i bofellesskap med døgnbemanning

Omsorgsbolig er ikke et lovpålagt tjenestetilbud. Det er et boligtilbud for grupper med særskilte behov for tilrettelegging av boligen, og som er disponert for pleie- og omsorgsformål.
Omsorgsboliger i bofellesskap med døgnbemanning, innebærer at man er hjemmeboende og at tjenestetilbudet er tilrettelagt med høy grad av nærhet til personale 24 timer i døgnet.  


GENERELL BESKRIVELSE AV OMSORGSBOLIG I BOFELLESSKAP MED DØGNBEMANNING

Det inngås leiekontrakt om boforholdet, og beboer betaler husleie. Kommunen er huseier. Omsorgsboliger i bofellesskap med døgnbemanning er ikke sykehjem.

Før man får tilbud om en tilrettelagt bolig, gjøres alltid en vurdering av behovet både for tilrettelagt bolig og tjenestebehovet. Både bolig og tjenester tildeles som enkeltvedtak etter reglene i forvaltningsloven.

Hver omsorgsbolig er på ca 50m2 og inneholder gang, stue med kjøkkenkrok, soverom og bad. Boligene ligger samlet i bofellesskap med 4, 8 eller 10 omsorgsboliger .

 TILSTANDER AV FUNKSJONSSVIKT SOM BERETTIGER TIL TILBUD OM OMSORGSBOLIG

 • Omsorgsbolig tildeles kun når alle andre tiltak i eget hjem er prøvd.
 • Tildeles personer som etter faglig vurdering ikke lenger er i stand til å bo i eget hjem på grunn av sykdom og funksjonssvikt, og som har et omfattende behov for bistand og tilsyn.
 • Det tas hensyn til søkerens
  • Evne til egenomsorg
  • Mentale tilstand
  • Nettverk og nettverkets omsorgsevne
  • Boforhold
 • Medisinske forhold og/eller varig svikt i egenomsorg, av fysisk eller psykisk art skal ligge til grunn for tildeling av omsorgsbolig.
 • Hvis bistandsbehovet øker, kan overflytting til sykehjem bli aktuelt.

TILSTANDER AV FUNKSJONSSVIKT SOM IKKE BERETTIGER TIL TILBUD OM OMSORGSBOLIG

Søkere som kan tilbys et faglig forsvarlig tjenestetilbud på et lavere omsorgsnivå, vil få avslag på søknad om omsorgsbolig i døgnbemannet bofellesskap.

MÅLSETNINGER

Det er et mål at du som beboere i omsorgsboligene og personalet jobber sammen for å opprettholde dine funksjoner slik at du kan være så selvstendig som mulig i bofellesskapet.

 INFORMASJON OM TILBUDET I OMSORGSBOLIG I BOFELLESSKAP MED DØGNBEMANNING

 • Tjenester og medisinsk bistand

Tilgang til pleie- og omsorgspersonale 24 timer i døgnet.

Enhver som tildeles omsorgsbolig, er hjemmeboende og følger regelverket for tjenester tildelt hjemmeboende.

Behovet for bistand og assistanse kartlegges og vurderes av Tildelingskontoret for omsorgstjenester, og bistandstilbudet nedfelles i enkeltvedtak. Vedtaket angir rammen for tildelt bistand. Det er personalet i bofellesskapet som utfører tjenestene. De vanligste tjenestene er helsehjelp i hjemmet/hjemmesykepleie og praktisk bistand, daglige gjøremål (hjemmehjelp). Se tjenestebeskrivelse for hjemmesykepleie og praktisk bistand.

Beboer beholder egen fastlege.

 • Økonomi

Man inngår leiekontrakt for omsorgsbolig for personer med særskilte boligbehov.

Hver beboer må selv innrede omsorgsboligen med møbler, gardiner, eventuelle hvitevarer etc.

Husleien justeres av kommunestyret når årsbudsjettet blir vedtatt.  Husleien faktureres månedlig, og inkluderer:

 • Energi/strøm/oppvarming
 • Avgifter/gebyrer/tilkopling kabel-tv/lisenser i fellesarealet. TV-lisens i den enkelte omsorgsbolig, må betales av beboer.
 • Forsikringer vedrørende huset, eget innbo og løsøre må forsikres av den enkelte beboer.
 • Alarminstallasjon koplet til personalet.
 • Vedlikehold
 • Renovasjon
 • Renhold av fellesareal
 • Løpende drift
 • Snømåking
 • Gressklipping

Beboer kan søke Husbankens bostøtteordning. Kommunen bistår med søknad. Eventuell innvilget bostøtte betales til beboers konto.

 • Servicepakker

Det er laget ulike servicepakker som beboer kan inngå avtale om å kjøpe. Servicepakkene blir fakturert månedlig.

Man kan velge å ikke kjøpe servicepakker, men må da ordne alt med mat, vask etc. på egen hånd. Ønsker man ikke servicepakkene, må man installere f eks vaskemaskin etc.

1          Servicepakke mat:

Denne servicepakken inkluderer alle måltider, hverdag som helg, samt noe ekstra ved ulike anledninger.

Man betaler en fast sum pr måned for servicepakken. Denne fastsettes av kommunestyret i budsjettet for året.

Maten velges fra menylister og bestillingslister. Det er hovedkjøkkenet som leverer maten.

Til middag har man to menyvalg hver dag.

Til frokost, aftens etc. bestilles pålegg, drikke etc.

Ønsker man å bestille drikke, sjokolade, kake utover det som er knyttet til måltidene, vil dette bli fakturert på den enkelte beboer i tilligg til servicepakken.

Det er også kiosksalg både fra tralle og fra kantine.

2          Servicepakke kokvask:

Denne servicepakken leveres av vaskeriet på sykehjemmet. Den inkluderer alt sengetøy og sengetekstiler (dyner, puter, laken, dynetrekk, håndklær, kluter etc.)

Vaskeriet tar seg av all vask av tekstilene.

Man betaler en fast sum pr måned for servicepakken. Denne fastsettes av kommunestyret i budsjettet for året. Se prisoversikt.

3          Servicepakke finvask

Denne servicepakken leveres av vaskeriet. Den innebærer at man får vasket privat tøy. Det inngår også vask av andre tekstiler, slik som gardiner, pledd, filleryer, tepper.

Alt privat tøy eller tekstiler må nevnemerkes før det leveres til vaskeriet.

Man betaler en fast sum pr måned for servicepakken. Denne fastsettes av kommunestyret i budsjettet for året. Se prisoversikt.

4          Servicepakke merking av tøy

Det er anledning til å kjøpe denne servicepakken fra vaskeriet for å få merket alt privat tøy med beboers navn. Vaskeriet utfører merkingen til en engangspris. Se prisoversikt.

5       Servicepakke reparasjon av tøy

Denne servicepakken leveres av vaskeriet.  Den dekker enkel reparasjonen som å sy i knapper, småreparasjoner, strikker, nesting av falder etc. Større reparasjoner som å sette inn glidelås, forkorte/forlenge bukser, skjørt etc. kan kjøpes fra vaskeriet etter en prisliste.

Man betaler en fast sum pr måned for servicepakken. Denne fastsettes av kommunestyret i budsjettet for året. Se prisoversikt.

Tjenesten praktisk bistand, daglige gjøremål

Tjenesten omfatter:

Bestilling av mat, transport mellom kjøkken og bofellesskap, sortering og rydde på plass matvarer, alt arbeid som er knyttet til å forberede, slutt-tilberede og avslutte måltider i fellesarealet av bofellesskapet. Videre arbeidet med å dekke på/av bordet, rydde, vaske opp etc.

Søppeltømming

Transport av tøy til/fra vaskeriet, samle inn skittent tøy og utplassere rent tøy i boligene.

Renhold av boarealet i omsorgsboligen.

For tjenesten praktisk bistand, daglige gjøremål betaler beboer en egenandel beregnet ut fra inntekt.

Tjenesten hjemmesykepleie

Dette er tjenester knyttet til helse, stell og egenomsorg som beboer ikke klarer å ivareta selv og den inkluderer tilsyn gjennom tilstedeværelse av personalet.

Alle tjenester som defineres som hjemmesykepleie, er gratis.

Andre kommunale tjenester

Alle typer pleie og omsorgstjenester kan tildeles beboer etter søknad og kartlegging av behov.

Frikort på egenandeler ved medisinsk behandling

Her følger man reglene for betaling av egenandeler og frikort.

Telefon og data

Telefonopplegg er lagt inn i boligen, men man må selv betale flytting og tilkopling av telefon.

Det er opplegg for datauttak i hver omsorgsbolig.

Møbler i leiligheten

Omsorgsboligen er ikke møblert utover noe fast innredning. Beboer eller beboers pårørende må selv innrede omsorgsboligen.

Tekniske hjelpemidler

Formidles av ergoterapeut i kommunen. Alle tekniske hjelpemidler som det er behov for – toalettforhøyer, dusjstol, seng, elektrisk seng etc. – kommer fra Hjelpemiddelsentralen i Hedmark eller fra kommunens lager for tekniske hjelpemidler.

 Legetjenester

Beboer i omsorgsbolig er hjemmeboende, og legetjenester leveres av fastlege som enten tilkalles ved behov, eller som beboer oppsøker.

Legemidler/medisiner

Legemidler/medisiner er som hovedregel den enkelte beboers ansvar. Men hjemmesykepleien i omsorgsboligene kan overta og administrere legemidler/medisiner. (Se tjenestebeskrivelse for hjemmesykepleie)

Både innkjøp av legemidler, kontakt med fastlege eller sykehus og medisinske forbruksvarer (som bleier etc.) følger NAVs regler for egenbetaling.

Fysioterapi

Fysioterapi kan utføres etter rekvisisjon fra lege av både privat praktiserende og kommunalt ansatt fysioterapeut.

 Andre støttespillere

Frivillighetssentralen i Grue

Pårørendeforening

HVORDAN FÅ OMSORGSBOLIG

Søknadsskjema finner du her, eller det kan fås ved henvendelse til Tildelingskontoret for omsorgstjenester eller Servicetorget i Rådhuset.

Søknad sendes:
Grue kommune
Tildelingskontoret
Postboks 94
2260 Kirkenær

Telefon 62942000

Hvis det er andre som søker tjenesten på vegne av brukeren, må brukeren være kjent med søknaden og ha gitt fullmakt til den.

Etter at Tildelingskontoret for omsorgstjenester har mottatt søknaden, vil det bli avtalt et vurderingsbesøk og vedtak skal foreligge senest 4 uker etter at søknaden blir mottatt. Skriftlig underretning sendes søker når søknaden er behandlet og vedtaket om tildeling eller avslag foreligger (jfr. Forvaltningsloven).

Hvis søker får tilbud om omsorgsbolig, inngås husleiekontrakt og eventuelle avtaler om servicepakker. Kommunen bistår ved søknad om bostøtte fra Husbanken. 
Egenbetaling for praktisk bistand følger reglene for dette bistandstilbudet til hjemmeboende.

LOVGRUNNLAG

Omsorgsbolig er ikke en lovpålagt tjeneste. Tilrettelagte boliger for særlige grupper som omsorgsboliger er, er en ordning som kommunen har for å variere tilbud innen pleie og omsorgstjenesten. Det er en begrenset ressurs, og tildeles derfor etter vurdering av behov i form av enkeltvedtak.

TJENESTETILDELING

Lover og forskrifter i forhold til rettigheter for hjemmeboende tjenestemottakere og forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene gjelder for beboere i omsorgsbolig.

KLAGEMULIGHET

Det er ikke klagemulighet på avslag vedrørende omsorgsbolig som boform i forhold til helsehjelp/pleie- og omsorgstjenester. Hvis man ønsker å klage, må man klage på at man ikke får tilstrekkelig med pleie- og omsorgstjenester i forhold til det behov man mener å ha.

Se klageadgang f eks vedrørende tjenestene hjemmesykepleie og praktisk bistand.

 

 

 

 

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen