Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Helsetjenester i hjemmet

Grue kommune skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, punkt 6, bokstav a.

Helsetjenester i hjemmet omfatter nødvendig helsehjelp som bidrar til å forebygge videre sykdomsutvikling og funksjonssvikt, og/eller sette i stand til å leve med helsesvikt.

Det tilbys nødvendig helsehjelp i hjemmet, samt informasjon, råd, hjelp og veiledning

Helsetjenester i hjemmet er en døgnbasert tjeneste som utføres av (eller under veiledning av) utdannet helsepersonell. Henviser til Pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 c.

Målet med tjenesten:

 • Grunnleggende behov blir ivaretatt ved kort- eller langvarig funksjonssvikt.
 • Bidra til at den enkelte kan klare seg selv i størst mulig grad, med nødvendig helsehjelp i hjemmet.
 • Bidra til at den som mottar hjelp etter hvert blir mest mulig selvhjulpen.
 • Behov for heldøgns botilbud forebygges ved at det blir tilrettelagt for at de som kan, får bo i eget hjem så langt det er mulig og praktisk gjennomførbart.

Kriterier/vilkår:

 • Tildeles personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Grue kommune og som grunnet helsesvikt har behov for helsehjelp i hjemmet.
 • All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og etter individuell vurdering hvor brukermedvirkning vektlegges.
 • Helsetjenester i hjemmet er et tilbud til personer som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke selv har mulighet til å oppsøke helsehjelp.
 • Behov for tjenesten vurderes fortløpende

Lover og retningslinjer

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Forvaltningsloven

Helsepersonelloven

Om søknadsprosessen

Ingen søknadsfrist, det er fortløpende behandling - søknadsskjema

Søknaden sendes: Grue Kommune, Tildelingskontoret, Postboks 94, 2261 Kirkenær

Telefon Servicetorget: 62 94 20 00

Saksbehandlingstid

 • Saksbehandlingstid etter forvaltningslovens bestemmelser.
 • Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.
 • Når søknad er mottatt vil saksbehandler ved Tildelingskontoret ta kontakt for avtale om hjemmebesøk eller samtale.
 • Det blir fattet vedtak ved tildeling av tjenester med varighet lenger enn 2 uker. Det skal fremgå hva tjenesten eventuelt omfatter.
 • Ved behov for akutt / snarlig helsehjelp i hjemmet, vil hjelpen bli igangsatt og kartlegging og vedtak gjøres i etterkant.

Du selv som søker, nærmeste pårørende, hjelpeverge, fastlege eller andre kan henvende seg til Tildelingskontoret for omsorgstjenester for å be om hjemmesykepleie,men som hovedregel er det søker selv som skal underskrive søknaden. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Klagemulighet

Vedtak om helsetjenester i hjemmet kan påklages etter Pasient og brukerrettighetsloven. Informasjon om klageadgang følger vedtaket.

Tjenesten kan omfatte:

 • Oppfølging av medisinsk behandling
 • Hjelp til ivaretakelse av grunnleggende
 • behov.
 • Assistanse til legemiddelhåndtering.
 • Omsorg ved livets slutt.

Annet:

 • Innbyggere som trenger akutt medisinsk/kirurgisk/psykiatrisk behandling skal henvises til legevakt.
 • Det kan formidles kontakt med frivillige, som eksempelvis frivillighetssentral ved behov for følge til ulike tjenester, - eks frisør, fotpleie, lege, opphold i helse- og omsorgssentrene, spesialisthelsetjenesten og andre ærend. Dette inngår ikke i tjenesten Helsetjenester i hjemmet.
 • Alle som mottar helsetjenester i hjemmet i mer enn 3 måneder har rett til fri tannbehandling ved offentlig tannklinikk.

Hva kan du forvente av Tjenesteenheten og tjenesteyter:

 • Alt personell har taushetsplikt.
 • Helsehjelpen utføres av autorisert helsepersonell eller av andre under veiledning av autorisert helsepersonell.
 • Tjenesteyter har respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem.
 • Alle ansatte skal legitimere seg.
 • Tjenesteyter vil samhandle med deg ved utførelsen av tjenesten og brukermedvirkning vektlegges.

Annen informasjon:

 • Kommunens verdier respekt, engasjement, anerkjennelse og likeverd skal prege våre tjenester.
 • Det kan oppstå akutte situasjoner som medfører at oppdrag forskyves. Ved vesentlig forskyvning skal det gis beskjed til tjenestemottaker om dette.
 • Bruker må respektere at tjenesteyter ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.

Forventninger til deg som mottar tjenesten:

 • At du gjør deg kjent med innholdet i vedtaket ditt om helsetjenester i hjemmet.
 • Deltar aktivt i planlegging og vurdering av tjenesten.
 • Gi beskjed til helse- og omsorgstjenesten ved fravær som berører avtalte tidspunkt.
 • Det forventes at tjenestemottaker utfører de oppgaver han/hun kan klare selv.
 • Hjemmet er også tjenesteutøvers arbeidsplass når tjenestemottaker mottar helsehjelp i eget hjem. Det forventes at det legges til rette for et godt arbeidsmiljø, slik at tjenesteutøver ikke utsettes for arbeid som medfører helserisiko, jfr. bestemmelser i Arbeidsmiljøloven. Herunder å akseptere nødvendig personlig utstyr og tekniske hjelpemidler. Likeledes nødvendig tilrettelegging som eksempelvis ommøblering når dette er nødvendig.
 • Tjenestemottaker sørger for at vei er framkommelig og trygg uansett årstid.
 • Utendørslys, slik at det er enkelt å finne fram
 • God hygiene er viktig for både tjenestemottaker og tjenesteyter. Flytende såpe og tørkepapir skal være tilgjengelig.

Veiledende standard for tjenesten helsetjenester i hjemmet:  

Jmf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3 –2, punkt 6, bokstav a.

Personlig stell og omsorg:

 • Bistand til å stå opp og legge seg
 • Ivaretakelse av personlig hygiene, herunder bistand til dusj og hårvask, helvask, barbering og tannpuss.
 • Ordinær neglklipping (Ytterligere stell av negler / føtter må man få utført hos fotpleier)
 • Hjelp med /opplæring i bruk av inkontinensutstyr, stomistell, kateterisering og stell av urinkateter

Ernæring:

 • Kartlegging og oppfølging i forhold til ernæringsmessig risiko
 • Tilrettlegging/smøring av brødmat
 • Bistand til oppvarming av ferdig laget middagsmat

Tilsyn:

 • Tilsyn uten behov for praktisk gjøremål utføres ikke.
 • Det kan søkes om trygghetsalarm.

Administrering av medikamenter:

 • Det benyttes som hovedregel Multidose fra apoteket (ferdigdoserte medikamenter).
 • Assistanse til å få tatt medikamenter i de tilfeller der man ikke selv kan håndtere dette direkte fra Multidose eller dosett, eksempel der man har svekket hukommelse/vurderingsevne eller annen betydelig nedsatt funksjonsevne av fysisk, psykisk eller sosial art.
 • Injeksjoner der det medfører stort besvær å komme seg til legekontor for å få satt disse.

Sårbehandling:

 • I de tilfeller der det medfører stort besvær å komme seg til legekontor og det foreligger faglig begrunnelse fra lege om at sårstell må utføres av helsepersonell.

Prøvetaking og undersøkelser:

 • Kan innvilges i de tilfeller der det medfører stort besvær å komme seg til eksempel laboratorium/ legekontor.

Omsorg ved livets slutt:

 • Det tilrettelegges så langt det er mulig slik at tjenestemottakere som ønsker det får dø i eget hjem, omgitt av sine nærmeste.

 

 

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen