Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Tjenestebeskrivelse omsorgslønn

Omsorgslønn skal gi en økonomisk ytelse til personer som yter særlig tyngende omsorgsarbeid, og stimulere til forstsatt innsats.

Målgruppe

Omsorgsytere

Kriterier for å søke om omsorgslønn

Omsorgsyteren må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som skal vurderes er om:

  • Søkeren arbeider mange timer pr måned med omsorgsarbeid
  • Omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • Omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
  • Fordelingen over tid; om det skjer i perioder eller hele tiden
  • Arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
  • Det er snakk om omsorg for mer enn en person
  • Forvaltningsloven
  • Helse- og omsorgstjenesteloven

Det vil bli vurdert om andre hjemmetjenester er tilstrekkelig. Dersom det ikke er søkt NAV om hjelpestønad til tilsyn og pleie, vil kommunen kreve at den omsorgstrengende søker om slik stønad innen søknaden om omsorgslønn blir behandlet. Når vedkommende har søkt om hjelpestønad, vil søknaden bli behandlet på vanlig måte. I slike tilfeller vil det bli gjort oppmerksom på at vedtaket om omsorgslønn kan bli endret dersom hjelpestønad blir innvilget.

En kan ikke forvente at antall timer omsorgslønn tilsvarer antall timer omsorgsarbeid. Ytelsen er ikke ment å være en erstatning for tapt arbeidsinntekt. Heller ikke kan det forventes at omsorgslønnen i antall timer tilsvarer det omsorgsarbeid som faktisk ytes.

Beslektede tjenester

Sykehjem – korttidsopphold

Sykehjem – langtidsopphold

Sykehjem – avlastningsopphold

Avlastning

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Det vil si at kommunen må bevilge midler til omsorgslønn på budsjettet. På den annen side vil den enkelte omsorgsyter ikke ha noen automatisk rett på å få omsorgslønn.

Lover

  • Forvaltningsloven
  • Helse- og omsorgstjenesteloven

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgslønn.

Søknadsfrist

Det kan søkes fortløpende

Saksbehandlingstid

Kommunen plikter å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når vedtaket vil bli fattet. Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk.

Søknadsbehandling

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Klagemulighet

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Du kan klage innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. 

I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit skal den kommunale instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen