Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

PP-tjenesten

     

 Beskrivelse

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder, elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

 • tidligere eller utsatt skolestart
 • fritak fra opplæringsplikten
 • tegnspråkopplæring
 • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
 • søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
 • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1
 
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
 
Lover
 
Forskrifter

 


PP-tjenesten for Grue og Åsnes

PP-tjenesten for Grue og Åsnes er en interkommunal tjeneste som ble opprettet den 1. februar 2014.

Tjenesten har fra høsten 2014 6 ansatte.

PP-tjenestens oppdrag og arbeidsoppgaver er hjemlet i Opplæringslovens § 5, der sakkyndighetsarbeid i forhold til behov for spesialundervisning og veiledning/rådgivning og kompetanseheving av pedagogisk personale i skoler og barnehager er de to viktigste arbeidsoppgavene.

I PP-tjenestens ansvarsområde ligger også tverrfaglig samarbeid. Alle kan henvende seg til PP-tjenesten, men primært kommer oppdraget fra skoler og barnehager, i samarbeid med foreldre. Tjenestene er gratis.

Om saksbehandling og rutiner ved henvisning

Prehenvisningsfase

Når det foreligger bekymring rundt barn/elever, kan PP-tjenesten kontaktes for å drøfte saken.

Basert på hvilke forhold som ligger til grunn for bekymringen, veileder PP-tjenesten og gir råd om hvordan man skal møte barnets vansker, og hvilke tiltak som kan tenkes å ha effekt. Skolen/barnehagen gis noe tid til å iverksette tiltakene, og også tid til å se om tiltakene har hatt den effekt man ønsket å oppnå. Skolens og barnehagens ansvar for å kartlegge vansker og sette i gang tiltak er vesentlig mer understreket og tydeliggjort i Opplæringslovens nå, og særlig i de nye veilederne for spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp. Dette innebærer særlig for skolens vedkommende at PP-tjenesten først tenkes inn når de kan dokumentere et grundig forarbeid, både i forhold til kartlegging og utprøving av tiltak. Denne styrkingen av skolens ansvar er i samsvar med de føringer som ligger for mer bruk av tilpasset opplæring og mindre bruk av spesialundervisning.

Henvisning

Henvisningsskjemaer ligger på PP-tjenestens hjemmesider

a) Henvisninger skal drøftes med PP-tjenesten før de sendes, gjerne i forbindelse med evaluering av igangsatte tiltak. Dette vil gjelde i de tilfeller det er skolen eller barnehagen selv som har initert henvisningen.

b) Foreldre kan selv henvise barna sine. Forut for slike henvisninger som kommer uten at skole eller barnehage er involvert, kan PPT kontaktes på telefon, mail eller ved personlig oppmøte. PP-tjenesten understreker likevel at et videre samarbeid som regel alltid vil involvere skole eller barnehage.

c) For elever i videregående skole finnes egne henvisningsskjemaer

d) Studenter/voksne som ønsker utredning/attester kan fylle ut forenklet henvisningsskjema

Ufullstendige henvisninger blir sendt i retur.

Saksgang PPT

Henvisning mottas, registreres og fordeles i kontormøte.

Bekreftelse på mottatt sak sendes ut og forhåndsvarsel sendes i saker der det er bedt om sakkyndig vurdering etter Opplæringslovens § 4a 1 og 2, § 5-1 og § 5-7.

Etter forvaltningsloven er vi pålagt å sende varsel til den somskal gjøre enkeltvedtak, dersom saken ikke kan ferdigstilles innen en måned. I forhåndsvarselet antydes hvorvidt eleven vil ha behov for spesialundervisning eller ikke.

Saksbehandler utnevnes og påbegynner saken. PP-tjenesten har en frist på 3 måneder til å ferdigstille en sak.

Det understrekes at rektor/virksomhetsleder skal gjøre enkeltvedtak også i saker der det ikke anbefales spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp.

Innhold i utredning

 • Oppstartsmøte med foreldre/bruker
 • Samtaler med lærere, andre som besitter adekvat informasjon
 • Observasjoner;
 • a) Individperspektiv
 • b) systemperspektiv
 • Testing og kartlegginge
 • Sakkyndig vurdering skrives
 • Oppsummeringsmøte

Avhengig av sakens natur, vil innholdet i utredningen kunne variere noe.

Skjema
Henvisning elev i grunnskolen

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen