Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende

Overgang fra barnehage til skole

 overgang skole bhgInnledning
Denne planen «Overgang fra barnehage til skole» er et felles prosjekt mellom skole og barnehage. Det som er lagt til grunn for denne planen er «Rammeplan for barnehagen», kunnskapsløftet og tidligere praksis. Det er viktig med et godt og systematisk samarbeid mellom barnehagen og skolen for å lette overgangen.

Planen skal være et arbeidsberedskap for barnehagepersonalet og lærere og småskoletrinnet. Den går ikke inn på metoder og arbeidsmåter. Dette må tilpasses på den enkelte barnehage og skole. Hensikten skal være at barna kommer til skolen med likt utgangspunkt.

I rammeplanen 5.1 står det:
«Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan. Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring.  Barn vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene. Barnehage og skole bør gi et felles ansvar for at barn kan møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole».

Barnehagen og skolen er ulike læringsarenaer, og du ulike læringskulturene gir barnehagen og skolen ulike utgangspunkt for pedagogisk arbeid. Barn bør få oppleve at det likevel er kontinuitet i opplæiringsløpet. Fagområdene i rammeplan er i stor grad de samme som barna senere vil møte som fag i skolen. Både rammeplanen og skolens lærerplanen peker på betydningen av språklig, sosial og kulturell kompetanse. Barnehagen og skolen er sentrale institusjoner i barns liv.

Hva møter barn i skolen?

 • Nye rammer, struktur på dagene og fastere timeplan
 • Større miljø
 • Fra å være størst til å være minst
 • Mindre hjelp til det praktiske
 • Større krav til selvstendighet
 • Foreldre/foresatte får mindre innvirkning i barnets hverdag enn tidligere.
 • Mindre tid til valgfrie aktiviteter

Kunnskapslørtet presenterer fem grunnleggende ferdigheter for videre læring:

 • Å kunne uttrykke seg muntlig
 • Å kunne lese
 • Å kunne regne
 • Å kunne bruke digitale vertøy

Disse ferdighetene er innarbeidet i lærerplanene for alle fag.

Både i barnehagen og i skolen er det viktig at barna:

 • Får likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter
 • Får utviklet et godt selvbilde og tro på seg selv
 • Får erfaringer med å mestre konflikter på en god måte
 • Får erfaring med verdien av at vi er forskjellige
 • Får erfare at alle har noe å bidra med til felleskapet
 • Får erfaring med at de kan noe
 • Får kjennskap til glede og humor og glede seg sammen
 • Får le sammen med andre og ikke av andre
 • Får erfare at det er lov å feile
 • Får erfaringer med rause voksne
 • Blir oppmuntret til å bli selvstendige

Fra barnehagen til skolen

Basisferdigheter det øves på i barnehagen


Omsorg, lek og læring:
Vente på tur, dele med andre, være stille og lytte mens andre snakker, lære å følge regler i spill og lek, ta nødvendige hensyn, tåle å sitte inntil andre uten knuffing og følge gjeldende høflighetsregler.

Praktiske ferdigheter:
Kle på seg, vite hva som er sitt, selvstendighet, trening i å holde orden på å ta vare på egne saker, klippe med saks, holde blyant, bruke lim, male, rydde på plass etter seg, gjøre ferdig påbegynte oppgaver og aktiviteter, behandle bøker og utstyr på en ordentlig måte, ordne seg på do og renslighet.

Kommunikasjon, språk og tekst:
Å bli lest for og samtale om dette, lytte til og lære seg rim og regler, øvelse i å snakke når andre lytter, svare på konkrete spørsmål og fortelle om egne opplevelser, lytte når andre snakker, gjenkjenne eget navn i skrift og egen forbokstav, ta i mot og utføre en beskjed, øve seg i å ta i mot og utføre beskjeder med flere «ledd».

Antall rom og form:
Øve på å telle til 10, øve på å ha begrep om tallmengde opp til 3-5, få erfaring med grunnleggende begreper som omhandler form og størrelse, tid, før og etter, plassering, egenskaper, myk og hard, få erfaring med begreper knyttet til familie, nærmiljø og eget liv.

Kropp, bevegelse og helse:
Øvelse i å gå på turer, finmotoriske aktiviteter, pinsettgrep, øve blyantgrep, øve allsidig bevegelsesmønster, utholdenhet, spenst og balanse, koordinasjon og «lær med kroppen, det sitter i hodet».

Sosiale ferdigheter:
Hensiktmessig stemmebruk ute og inne, godta å være en i ei gruppe, dele, vente på tur, godta andres ønsker, valg og meninger, godta at man ikke alltid får som man vil og demokratiske holdninger.

Kultur og kreativitet:
Øvelse i å jobbe med ulike kunstneriske uttrykk, både fritt og etter modell/instruksjon.

 Rutiner ved overgang barnehage - skole:

September

Pedleder/førskolelærer som har ansvar for Klubben får tilbud om hospitering på skolen.

November Møte mellom barnehagene og skolen om elever med behov for tilpasset opplæring.
Ansvar: Rektor/inspektør. Innkaller barnehagen enkeltvis.
Januar Oppstartmøte for nye foresatte.
Ansvar: Rektor/inspektør/SFO-leder
Februar Sammensetting av klassene.
Ansvar: Enhetsleder barnehagen, rektor og undervisningsinspektør
Mars Skolen peker ut fadderelever fra 5. trinn, lage faddergrupper/elevgrupper. Fastsatte besøksdatoer for fadderbesøk i barnehage, skole.
Ansvar: Enehtsleder barnehagen, rektor og undervisningsinspektør
April Fadderelevene besøker skolestarterne i barnehagen, ca. en halv dag.
Ansvar: Kontaktlærer
Mai Skolestarterne inviteres til skolen tre hele dager: Tilbud om åpen dag på SFO. Fadderklassene sender invitasjon til barnets hjem.
Ansvar: Rektor og kontaktlærer
Juni Møte med foresatte til elever ved første årstrinn. Evaluering av opplegg, valg av klassekontakt, valg av FAU-kontakt, «å bli elev», «å bli foresatte». Invitasjon til felles arrangement i regi av FAU.
Ansvar: Undervisningsinspektør, kontaktlærer, SFO-leder, arrangørene etter info fra undervisningsinspektør.

Del denne artikkelen

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Til toppen